Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

Medeni Hukuk

 • Kişiler hukuku davaları.
 • Aile hukuku ve çocuk hukuku davaları.
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları.
 • Kişisel ilişki tesisi davaları.
 • Menkul mülkiyeti ile ilgili hukuki ihtilaflar, vadeli satılan menkul mallar nedeniyle oluşan alacakların teminat altına alınması, haciz tesisi, haczin paraya çevrilmesi.
 • Gayrimenkul mülkiyetinin iktisabı için gerekli işlemlerin yapılması, tapuda tescil, dış kaynaklı kredilere dayalı yabancı para üzerinden rehin dahil olmak üzere ipotek tesisi ve gayrimenkul mülkiyetinin ayni haklarla tahdidi, kira şerhi, terkin, tescil, tapu iptali davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, müteahhitlik sözleşmeleri,

Borçlar Hukuku

 • Ticari işletme için gerekli borçlar hukuku sözleşmelerinin tanzimi ve bunlardan kaynaklanan
 • Borçlar hukukundan kaynaklanan alacak davaları.
 • Nakliye hukuku ve nakliyeden kaynaklanan ihtilaflar, trafik kazaları ve mali mesuliyet
 • Hekimlerin tıbbi müdahaleden doğan mesuliyeti davaları.
 • Menkul ve gayrimenkul hukuku ile ilgili kira sözleşmelerinin tanzimi (tahliye, sözleşmelerin feshi, feshe karşı işlemler).
 • Karz, ariyet, vedia, kredi, eser sözleşmeleri, komisyonculuk, ticari mümessillik sözleşmeleri tanzimi ve bunlardan kaynaklanan ihtilaflar.
Görüşme Ayarla
Yıldız & Kor Hukuk ve Danışmanlık
Görüşme Ayarla